Microtech m&e Pvt. Ltd.

FreshKTM

FreshKTM

ClientFreshKTM
LocationRatopul, Kathmandu
ScopeSupply, install, testing and commissioning of HVAC System

SPREAD THE WORD!